Březen 2012

Ze tmy do světla

7. března 2012 v 12:43 | Petr Zika
Minule jsem psal o palivu na oheň.
Když na něj přiložím a začne hořet,pohlcuje tmu a já se ocitnu ze tmy ve světle.
V té chvíli nejen,že jsem "vtažen" do uctívání,ale někdy mě On sám a jeho nové zjevení tak inspiruje,že se vrhnu na novou píseň,či báseň a snažím se zachytit,co v takové chvíli,v tom světle vidím.
Tak vznikli některé mé písně i poezie a věřím,že i takových velikánů,jako byl J.A.Komenský,či Charles Wesley,nebo dnes Matt Redman,Martin Smith,Tim Hughes atd.
Chci Vás povzbudit k takovému psaní nových písní,či poezie.
V textu písní se nedá "zachytit" všechno,musíme to zkomprimovat na nějakou část,ale v poezii jsme volnější.
Tady je jedna z mých básní z takového "okamžiku".

ze tmy do světla

odhal mi svou blízkost
Ty jsi pramen živé vody
dospěl jsem až k prameni živé vody-kterým je Kristus
smysl pro Boha
záležitost srdce
Kristus mě osvobodil ode mě samotného
Bůh se stal člověkem z lásky
na cestě k plnosti
potřebujeme velkou touhu
k tomu nás vede pevné rozhodnutí
sjednocení s Bohem
navzdory naši pevné vůli může ještě docházet ke srážkám
láska se očišťuje v úplném sebezapomenutí
Kristus vzkříšený přebývá v celé naši bytosti
chci získat Krista toužím být nalezen v Něm
společník pro život
hledání milovaného
chci žít v Tvé blízkosti
je to čas který byl získán
touze musí odpovídat svatý život
Kristus ve všem
ve vyobrazeních,bolesti,radosti,důvěře,bázni,
pochybách,svobodě i otroctví
On snášel utrpení pro nás
Ecce homo pokrytý ranami
mé já se setkává s Ty
je to záležitost lásky
hledám Tě uvnitř sebe
utiš mé mohutnosti,rozptýlené mými všedními starostmi,
v mých uších ještě zaznívají zvuky dne
jsem proniknutý pachem ulice
mé vnitřní smysli jsou rozptýlené
kde jsi Bože?
utiš bouře v mé mysli
dej mi nové srdce
neobcházej prosím svého služebníka (Gn 18:3)
stojím a jsem ztracen v mlčení před Tvým tajemstvím
vtělil ses mezi lidi
tak blízko mě
srdce k srdci,Duch k duchu
je to výtečná cesta
cítím tvé Božské doteky ve vánku
vnímám ten horizont to místo uvnitř našeho sjednocení
vím že jsem milován

On působí že nacházím cestu jež vede k Němu
klepe na mé dveře
někdo jiný mě přitahuje zevnitř a zmocňuje se mě
dej mi pít tu živou vodu
touto živou vodou je ve skutečnosti sám Kristus
jsem přitahován zevnitř
vnímám toto Božské působení
musím vědět jak se mám chovat
když přecházíš
úcta k Tobě mi ukládá hluboké mlčení
rozum utichá
ale naproti tomu
chce chápat co se děje
co dělat?
chci Ti rozumět a pochopit
bez přemýšlení
někde hluboko uvnitř
je jistota která nepadá
objevuji své možnosti a hranice v Tobě
žízním po sjednocení,já a Ty jsme jedno
jsem skrytý v Tobě

Ty jsi vstoupil do mého světa
a já do Tvého
má touha očekávání hoří v presu napětí
přitahována a nasměrována správným směrem
jsem vtažen do Tvé lásky
vcucnutý do větrací šachty v tomto zapáchajícím světě
úplně jsem se ztratil
v tomto bodě přelomu
jsem já,jsem Ty
ztracený a nalezený v Tobě
mým životem je Kristus
naděje mé slávy
jsem osvobozený z vězení vlastního ega
ztracený v Bohu
má duše reaguje na Tvé pozvání
jsi v mém životě vším
můj milovaný je můj a já jeho
kraluješ ve mně v hluboké harmonii
zmocňuješ se mě s příchutí svobody
meditace rozjasnila všechny mé smysly
jemně mě vedeš k sobě
ze tmy do světla

Nové palivo na oheň

2. března 2012 v 17:02 | Petr Zika
NOVÉ PALIVO NA OHEŇ


Jak doplňovat palivo?

Nedávno jsem si koupil NZ-Slovo na cestu (SNC).Je to volnější překlad,který je obdobou populárních překladů The Living Bible,Good News Bible (mimo jiné dozvěděl jsem se,že tyto překlady čte i Bono z U2 a Stuart Angus...).
Většinou když čtu jiný překlad,tak to slovo pro mě znovu ožívá a můžu ho číst a vidět "nově".
Otevřel jsem list Židům a hned na začátku jsem byl ohromen Božím zjevením.
Boží slovo proniklo až do mého ducha (Žd 4:12).
Stojí tam hned v 1 kpt.
"Boží Syn je podivuhodná bytost.
Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše,co je v něm.On vyzařuje Boží lásku.Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje,že je Bůh.Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu.Zemřel,aby očistil naše svědomí od všech hříchů,vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha."

Dál Žd 3:1 ..."Snažte se poznávat Ježíše,který byl Božím vyslancem na zemi a nyní je našim zástupcem u Boha."

Kristus je tajemství do kterého musíme stále pronikat.
A to bude palivem pro naše uctívání.

Dal Žd 4:13,14 ..."Žádná bytost před ním není bezpečná.Bůh před kterým se budeme ze všeho
zodpovídat,vidí vše takové,jaké to ve skutečnosti je:propadlé Božímu soudu a odkázané na jeho Milost.
Máme však u Boha mocného prostředníka,jeho Syna ježíše-pevně se ho držme..."

Jsme totálně odkázaní na jeho milost!
Jsme vydaní všanc Bohu-náš život je v jeho rukách.
Naštěstí máme mocného prostředníka,který se za nás přimlouvá a zatáhl za nás náš dluh...
Tohle bude dalším palivem pro naše uctívání.

1Petr 1:8-12 ..."I když jste ho nikdy neviděli,přece ho milujete,a ačkoliv ho ještě nevidíte,přece v něho věříte.A prožíváte nezměrnou radost z toho,že dosahujete cíle své víry-spasení,které se snažili odhalit a poznat již proroci.Předpovídali a pátrali po tom,na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Duch svatý,který v nich působil a který prorokoval o Kristově utrpení a slávě.Jsou to pravdy,které vám byly zvěstovány-jsou to tak zvláštní a úžasné věci,že i andělé v nebi touží do nich důkladněji nahlédnout."
I andělé touží víc proniknout do tohoto tajemství jímž je Kristus a evangelium.
O co víc bychom měli o to usilovat my.

Žd 12:1,2 ..."Máme všechno odložit a dívat se na Ježíše (zaměřit se na něho a jeho dílo spasení),On je ZDROJEM i OBSAHEM naší víry."

2Kor 3:16 ..."Kdo se obrátí k Pánu,tomu se otevřou oči..."

Nemůžeme se spokojit a zastavit se v našem poznání Krista,které právě máme,musíme jít dál a hlouběji.Je co oběvovat-Bůh se nám bude odhalovat den za dnem,pokud ho budeme hledat opravdově.
To odhalované tajemství jímž je Kristus v nás bude probouzet novou víru,lásku a obdiv a tak budeme mít stále nové palivo k našemu uctívání.

Daniel 2:22..."On zjevuje hlubiny i tajemství,ví o tom co je v temnotě,s ním však přebývá světlo..."
Staří Židovští komentátoři a vykladači Bible dokazují s odvoláním na tento verš,že jedním z jmen Mesiáše je "Světlo".
Bůh sám nám bude zjevovat hlubiny a tajemství,bude nás osvětlovat a svítit nám v tmách.

Bůh ví a zná co je v temnotě,ve světě neviditelném,někde hluboko ve vesmíru,za jeho nekonečnými hranicemi,on ví všechno,jak on je veliký!
Říkám vždycky v této chvíli:"Bože,kdo jsi,kdo vlastně jsi?"
A taky děkuji Bohu,že mě zavolal ze tmy do podivuhodného světla k věčnému životu,skrze to tajemství kterým je Kristus a skrze moc evangelia.
Někde hluboko uvnitř v mém duchu se mě Bůh dotýká v takové chvíli a zjevuje se nově, "ožívá" ve mně.
V tento svatý okamžik mě Bůh pohlcuje,jsme jedno,ztrácím se v něm,pak už Boží slovo a pravdy o něm nejsou jen nějaké fráze.
V ten moment přiložím palivo na oheň mého uctívání a mám chuť před ním padnout na tvář a vyzpívat mu chválu,či zůstat jen tak před ním v jeho blízkosti v jeho zjevení.
Vede mě to k vzývání Boha-jako svého osobního Boha,k hrdosti,že on je můj Bůh,k lásce k němu.
Vede mě to taky k díkčinění,děkuji Bohu za to,že mě už před stvořením světa (Ef 1) vyvolil k tomu,abych ho poznal a uvěřil v něho,jaká výsada a čest pro mě a tím získávám tu hlavní cenu-spasení,život věčný a jako bonus závdavek Ducha svatého (ochutnávku nebe a Boží nadpřirozenosti) a taky pomoc k novému životu a dalším zjevením Boha a jeho pravdy.

Potřebujeme vzít tento svatý okamžik do společné chvály.
Toto nás totiž vede k uctívání.
Předejte to když povedete chvály,začleňte to tam nějak.
Např:
-napište novou píseň,která o tom bude mluvit a bude čerstvá
-zpívejte novou píseň (Duchovní píseň /spontánní píseň/,jak vás povede Duch v tomto novém zjevení...)
-prokřikujte to Bohu i lidem,zvěstujte jeho divy,honoste se Bohem,opěvujte ho (Žalm 105+ 1 Par 16)
-nebo to jen tak řeknětě před hraním,či mezi písněmi,nebo v nějaké chvíli v písni
-nebo přečtěte Boží slovo,které to vystihuje,nebo jakkoliv...
Lidem to může pomoct "chytnout" nové zjevení Boha k uctívání.
Potřebujeme pro naše uctívání palivo na oheň,který je potřeba udržovat stále "živý".
Palivem na náš oheň je náš vztah s Bohem,čerstvé zjevení Boha,Boží slovo a naše víra.

Vždy když "zahlédneme" Boží obraz,jeho velikost,odlišnost a slávu,pak se uvolníme ze všech obav a začneme tomuto velkému Bohu,který je láska důvěřovat a tak vcházíme do odpočinutí a chvály.
Pak nám začne dávat smysl i to co učil Ježíš:"Nedělejte si starosti o život-hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno..."
K tomu ale potřebujeme ještě jedno zjevení a to zjevení Boží lásky.
1 Jan 4:16 ..."My jsme poznali lásku,kterou má Bůh k nám a uvěřili v ni."
Pak se dokoná naše odpočinutí o kterém mluví Žd 4:3 ..."Jen když důvěřujeme Bohu,dosahujeme skutečného odpočinutí."

V 1 Par 16 David vybízí služebníky chváliče k tomu,aby hledali jeho tvář ustavičně,přemýšleli o něm,o jeho díle,poznávali ho a odhalovali jeho tajemství a pak to měli přinášet do té služby chval a uctívání.
Kristus je tajemství,do kterého musíme stále pronikat hlouběji a hlouběji.
Musíme si k němu chodit pro ta nová odhalení a zjevení.

Petr