Leden 2012

Uctívání - Bohoslužba

31. ledna 2012 v 14:41 | Petr Zika
Nedávno jsme se s mým přítelem z U.S.A. Donem Slabaughem bavili o tom,co všechno zahrnuje Bohoslužba a že to je vlastně uctívání.Některé postřehy jsou obohacující.

Služba Bohu je na prvním místě co se týče církve.
Bůh je na prvním místě,je středem všeho a tak má být i středem uctívání-Bohoslužby.
On má být předmětem obdivu.(2 Tes 1:1O),nejen ve chvále,ale vůbec v církvi.
Církev stojí na základě kým je Kristus-Mesiáš,Syn Boží (Ježíš řekl Petrovi-na tom zjevení postavím svou církev).
Církev stojí na poznání Boha a Jeho uctívání.

Jako vedoucí chval se tedy musíme zaměřit na Boha.
Uctívání-je Bohoslužba,služba Bohu.
Bohoslužba-je uctívání,je to služba Bohu-znamená to poklonit se,přinášet Bohu slávu a sloužit mu.
Izrael,když ho Bůh vyvedl z otroctví v Egyptě na to často zapomínal-proč byl vysvobozen-aby uctíval Boha.
Ex 7:16 ..."Nech můj lid odejít,aby mě uctíval na poušti."
Anglický překlad:"Let my people go,so they can worship me in the wildeness".
Český překlad má-aby mě sloužil a to se nevylučuje-není to nějaká dřina (tato služba)-je to uctívání,Bohoslužba-to tím Bůh myslel.
Proto je vyvedl z otroctví,aby Ho milovali,měli s Ním vztah,klaněli se mu a uctívali Ho na prvním místě-pak mělo být vše ostatní.
Tím se měli odlišovat-že uctívali živého,pravého a jediného Boha se kterým měli mít vztah.
Postoj uctívání a Bohoslužby je:
Dívám se na Boha,ne na sebe a cokoliv jiného

Služba Bohu-Bohoslužba-uctívání,je nejen chvála a zpěv.
Je to důležitá část a zahnuje hodně věcí
(např: Izrael uctíval Boha svými oběťmi,které přinášeli kněží,až později na Boží zjevení David postavil chváliče před archu,pak Ho uctívali studiem Tory a četbou Božího slova,žalmy,modlitbami atd.).
Uctívání-Bohoslužba zahrnuje:
-modlitby
-rozjímání o Bohu (meditace)
-chvály a uctívání
-studium Bible
-skutek uctívání (skutek lásky)
-služba skrze Duchovní dary a ovoce Ducha svatého (věrnost,jemnost,sebeovládání-svatost)
-oběti
-štědrost
-evangelizace
atd.

Je to životní styl znovuzrozeného člověka.
Je to součást našeho "nového života".
Milujeme toho,koho uctíváme.A uctíváme toho,koho milujeme!
Uctívání tryská z našeho vztahu s Bohem,čím víc s Ním jsme,tím víc Ho uctíváme.
Žalm 22:3 ...Ty sídlíš tam,kde ti Izrael dává (nabízí) chválu,tam kde je uctívání,tam můžeme očekávat,že tam bude Bůh.(Jeden z Amerických parafrázovaných překladů Bible).

Často očekáváme,že Bůh bude tam,kde jsou "dělníci",ale není to tak.
Ježíš řekl,že Bůh hledá ty kdo Ho budou uctívat.Hledá uctívače-tam bude,protože z těch milujících
uctívačů se stejně stanou dělníci.
Často očekáváme,že Bůh bude tam,kde je vše "dokonalé",super shromko,osvětlení,aparatůra,skupina,"nejlepší sbor-denominace" atd.
Ale zase tady platí,co řekl Ježíš-Bůh bude prostě tam,kde budou milující uctívači (a mohou jen "šmrdlat" na kytaru kdekoliv).

Na závěr - nic bychom jako vedoucí neměli dělat bez Boha a sami za sebe.
Nejsem to já,kdo může něco udělat,ale jen Bůh-On je jediný spasitel.
To by měl mít vedoucí chval (nejen on) stále na mysli a připomínat si to,abychom "nespadli" ve službě do rutiny a pýchy.
Je to o Něm,On je centrem všeho,tedy i našeho uctívání a Bohoslužby !
Bůh je podstata všech věcí !
Centrem není píseň,dobrá hudba,kázání či nějaký pocit,církev,shromáždění,či nějaký člověk ani učení !!!
Centrem je Ježíš Kristus !!!
Proto bychom měli být zaměřeni na Něho a očekávat na Něj.
Ve všem co děláme bychom měli hledat Boha a Jeho přítomnost.

Máme taky sloužit ovocem Ducha (Gal 5kpt.)
To je ale další téma pro vedoucí chval...

Petr

Výzva nejen pro rok 2012

3. ledna 2012 v 15:07 | Petr Zika
"Mé srdce si opakuje Tvoji výzvu:"Hledejte mou tvář." /Žalm 27:8/

na počátku nového roku 2012 jsem se dostal k začátku Bible-ke knize Genesis a ke stvoření člověka.
Je to vděčné téma na zamyšlení a hledání,na "početí" nových myšlenek,představ a zjevení.
Vždy si tím připomínám,že Bůh nás stvořil ke vztahu s Ním a to je to "gro" nejen pro nás uctívače.

Gen 1:26,27 ...,"Bůh řekl:"Učiňme člověka ke svému obrazu,aby se nám podobal-Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,k Božímu obrazu jej stvořil..."
Konkrétní výraz "obraz" v sobě zahrnuje určitou podobnost,například jako měl Adamův syn s Adamem.
Naše stvoření je povolání do vztahu.
Tento vztah k Bohu odděluje člověka od zvířat a všeho stvoření a navíc předpokládá všeobecnou podobnost přirozenosti,to je rozum,vůli,moc:člověk je osoba.
Máme schopnost komunikovat a mít vztah s Bohem.
Byli jsme stvořeni pro vztah s Ním-Bůh je Bohem vztahů.
Můžeme vidět v Bibli,že většinou vše se "motá"kolem vztahů.

Gen 1:31 ..."Bůh viděl,že vše co učinil bylo dobré."
Bůh byl spokojený s člověkem,když ho stvořil ke svému obrazu.
Když Bůh stvořil svět,něco mu na něm chybělo.Byl to člověk se schopností navázat se svým Tvůrcem vztah a komunikovat.
Taky Bůh chtěl,aby se člověk staral o svět,který mu byl svěřen.

Gen 2:7 ..."Bůh Jahve utvořil z hlíny země člověka,vdechl do jeho nozder dech života a člověk se stal živou bytostí."
První co Adam musel uvidět když byl povolán v bytí byla Boží tvář!!!
Muselo to být fantastické,být Bohu tváří v tvář.
Muselo se to "zarýt" tak hluboko do člověka do našeho DNA,protože to je ta největší touha v nás (pokud je probuzena a oživena) vidět Boha tváří v tvář.
Když ten příběh čtu znovu a znovu se ve mně tato touha probouzí a zkouším si to představit-můj Učinitel se nade mnou v lásce sklání a touží po mě,chce být se mnou,mít se mnou vztah,dal mi řeč abych k Němu mluvil,dal mi schopnosti Ho vnímat,komunikovat s Ním,dal do mého nitra "silné chvění" které se rozezní kdykoliv se s ním setkám,je to ten druh lásky,která nikdy "nevyprchá".
Ap.Pavel říká,že tato láska nám je vlévána do srdce skrze Ducha svatého.
O Adamovi je psáno,že se stal živou bytostí.Hebrejské slovo je "nefeš",jež se označuje bytost oživovanou dechem života,který se projevuje také duchem "ruach".
V nás je duch,tak potřebný pro nás dnes k našemu nebeskému spojení a komunikaci.
My,kteří jako Adam nemůžeme vidět Boha tváří v tvář-aspoň zatím,máme oživeného ducha po našem "znovuzrození" a tak jsme znovu navázali ztracené spojení.
To je úžasná milost,i když je to někdy "jen" cesta víry,než "vidění a sáhnutí si".
Máme ale zaslíbení,že jednou staneme Bohu tváří v tvář.To byl "motor" který hnal většinu křesťanů po všechna staletí.

Gen 2:8 ..."Bůh Jahve vysadil zahradu na východě v Edenu a postavil do ní člověka,kterého utvořil."
Bůh vytvořil nádherné místo pro člověka,kde se s ním scházel,kde ho navštěvoval,sestupoval z výšin,aby mohl být s Adamem,protože po něm toužil a zamiloval si ho.

Gen 3:8,9 ..."Uslyšeli krok Boha Jahva,jenž se procházel v zahradě v denním vánku,a člověk i jeho žena se skryli před Bohem mezi stromy zahrady.Bůh Jahve zavolal na člověka a řekl:"Kde jsi?"
Tady můžeme vyčíst,že Bůh touží po obecenství s námi.On sám přicházel za Adamem do ráje a hledal ho,volal na něho dokonce,když ho nemohl najít.
Stejně to má Bůh i dnes co se týče mě i Tebe.

Žalm 27:8 ..."opakuji si tvoji výzvu:"Hledejte mou tvář (blízkost,vztah)."
Tady Bůh znovu vyjadřuje tu silnou touhu po svém stvoření-totiž po každém člověku-chce abchom Ho hledali a setkávali se s Ním.
David nám v tomto mohl jít příkladem-jeho touha po Bohu byla silná.
Pamatoval na tuto Boží výzvu a praktikoval ji.
Odkud ji David vzal?
Podívejme se do:

5 Mojžíšova 4:29 ..."...budeš hledat Jahva,svého Boha a nalezneš Ho,budeš-li Ho hledat celým srdcem a celou duší..."
Tento příkaz,nebo výzva platí pro nás dodnes.
Je to to nejdůležitější co můžeme dělat,protože si to Bůh moc přeje a touží po nás-On nám dal život,jsme Jeho děti.
Vidíme tady,že máme zapojit své srdce a duši,naše srdce v tom má být celé,nejen napůl...
Jsou to aspekty naší bytosti a přirozenosti-Božího obrazu,jsme stvořeni tak,abychom s Ním mohli mít vztah,jen my lidi.
Je tady ale zvláštní připomínka-když Ho budeš hledat celým srdcem a celou duší,tak se Ti dá nalézt.
Jinde je,že Bůh je žárlivě milující.On nechce mít jen půl našeho srdce.ale chce nás celé,protože nás opravdově miluje.
Dnes je to tak těžké cele se zaměřit a vydat jen pro jednu věc i přesto,že to je náš milující Stvořitel.
Je tolik věcí,které nás obklopují "zalézají pod kůži" a rozptylují.
Už jsem zase u toho jak jsem nedávno psal,že bychom se potřebovali učit od mnichů něco o "ztišení".
Proč to potřebujeme?
Ježíš nám dává odpověď.

Jan 4:24 ..."Bůh je Duch a ti kdo Ho chcou uctívat musí Ho uctívat v Duchu a pravdě."
Žijeme na rozdíl od Adama v "padlém těle" ,ale náš duch je schopen navázat kontakt s Bohem a mít s ním vztah.
Tady bych chtěl znovu upozornit na náboženství "inteligentní víry".
Jen rozum Ti na Boha a vztah s Ním nestačí!!!
Ježíš říká dál:

Jan 4:23 ..."Otec hledá ty,kdo Ho budou uctívat..." ...mít s Ním vztah.
A o to tady jde.
Bůh nám chodí naproti,ale něco je i na nás,bude nás to stát nějakou iniciativu (hledání) i když naštěstí Bůh je tak dobrý,že někdy se k nám "prolamuje" i bez hledání a zásluh a "zasáhne" nás,protože nás tak moc miluje.

Je to pro mě,ostatně i jako každý rok výzva č.1 na počátku toho Nového roku 2012.
Mít s Ním živý vztah a hledat Jeho tvář.
Uctívání v Duchu a pravdě je naše nebeské spojení a komunikace-uctívejme Ho!

pokoj a vše dobré v r.2012

Petr