Říjen 2011

O hudbě

27. října 2011 v 17:50 | Petr Zika
Hudba je z místa odkud je Bůh a je svým způsobem prolnutá s duchovním,neviditelným světem.
Hudba a chvály přináší úlevu a mají moc měnit duchovní "klima".

Jak říká leader skupiny U2 Bono Vox:"hudba je z toho místa,odkud pochází Bůh"
On ji stvořil a dal člověku jako dar.
Když Bůh tvořil zemi,hvězdy a Boží synové spolu s anděli chválily.
Chvála byla u toho - Jób 38:7
Dokonce jsem slyšel,že jeden z Anglických překladů Bible má v úvodu knihy Genesis,že nad tou "propastnou tůní",než Bůh sformoval svět se nesl nějaký zvuk...
V Žalmu 19 je o tom něco:"Nebesa vypravují o Boží slávě,obloha hovoří o díle jeho rukou.Svoji řeč předává jeden den k druhému,noc noci sděluje poznatky.Není to řeč lidská,nejsou to slova,takový hlas od nich nelze slyšet.Jejich tón zvučí celičkou zemí..."
Píše se tady o nějakém tónu,zvuku.Ten zachycují z vesmíru různé teleskopy,není tam úplně ticho...
Hudba se skládá ze zvuku.

Král David na Boží pokyn vnesl hudbu do svatyně,kde byla Archa a kde chválili Boha.
Je napsáno,že hudebníci hráli prorockou chválu na nástroje,plynula tam hudba a Bůh byl v ní.
Jak zpívá Kevin Prosch v jedné své písni:"Bůh mluví skrze hudbu".
Tato hudba měla sloužit k Boží oslavě,ale zároveň má moc přinášet úlevu a uvolnění,má moc proměňovat duchovní klima a atmosféru.
Je zajímavé,že lidé v historii o těchto věcech věděli a věřili tomu.
Hudba byla po celý starověk užívána k určitým rituálům,skoro ve všech náboženstvích,taky jak pro přivolávání dobrého ducha,tak k zahnání zlého ducha.
A světe div se-fungovalo jim to.
Nedávno jsem viděl na Čt2 pořad o Nepálu-tam v některých budhistických klášterech mniši zaháněli zlé duchy hudbou a modlitbami-bylo to propojené.
Věřili,že když bude znít ta hudba,tak zlý duchové budou odcházet a svět se nahne na tu lepší stranu.
Jezdí tam spoustu lidí z celého světa,aby tam našli "vnitřní" klid.
Vedlo mě to právě k tomuto zamyšlení,se kterým se s Vámi sdílím.

Moderní člověk projevuje určitou nedůvěřivost,když slyší o tomto tématu.
Ale ono tajemství Boha a věcí neviditelných,dokonce i hudby člověka "přesahuje".
Různé kulturní proudy (jako osvícení atd.) došli k tomu,že neviditelný svět neexistuje ani ďábel a zlý duchové,ti jsou jen pouhou symbolickou personifikací,mýtem a strašákem.
O démonech a tom neviditelném duchovním světě je v Bibli mnoho,nemluví se o tom jen v Bibli,ale i v okolních kulturách.
Téměř u všech neindustrializovaných národů-je existence světa který nás přesahuje přítomná.
Stojíme před jednou z universálních pravd,ke které téměř všechny národy určitým vlastním způsobem dospěly.

Podívejme se na nějaké příklady z Bible,kde je zmíněno o hudbě a duchovním (neviditelným) světě .

-2 Královská 3:15 ..."Ale nyní mi přiveďte hudebníka.Když hudebník hrál,byla nad Elíšou Hospodinova ruka".
Tohle je velmi zajímavý příběh.Prorok Elíša po kterém chtěli aby očekával na Boha a prorokoval si nechá zavolat hudeníka a ten když hrál,tak Boží ruka byla nad Elíšou-Bůh v tom byl,mluvil skrze hudbu,měnil duchovní "klima" nad Elíšem.

-1 Samuelova 19:18-24 ...je to o Davidovi,který utekl před Saulem k Samuelovi,kde se usadili spolu s proroky v nějakých "kobkách" a tam se jich zmocňoval Boží duch a oni upadali do "vytržení".
Traduje se,že to byla prorocká škola,kde měli i hudebníky,kteří sloužili k těmto účelům

-1 Samuelova 16:14-23 ...Tohle je o Saulovi,kterého přepadal zlý duch.Lidé v jeho službách věděli,že se v těchto stavech používají pomazaní hudebníci,kteří přináší úlevu a doporučili mu Davida a v tom doporučení byla jedna důležitá věc ve verši 18.-Jahve je s ním-to znamená pomazání je na něm.
Pokaždé když Saula přepadl zlý duch,tak David bral kytaru a hrál a Saul se uklidnil,bývalo mu lépe a ten zlý duch od něho odstupoval.

-2 Paralipomenon 5:11-14 ... když král Šalamoun posvěcoval chrám,hráli tam hudebníci,kteří provolávali,že Boží láska a dobrota je věčná a stalo se to,že tam padla Boží sláva (jako oblak),
která zastínila všechny uvnitř a nemohli se ani hnout.Na tom místě byl Bůh a zlý duchové odstupovali,změnilo to "klima" nad tím národem.

-2 Paralipomenon 20 kpt. ...další příklad,když jeden z proroků ohlásil králi Chizkyjášovi,že má k nepřátelské armádě poslat hudebníky,kteří budou chválit Boha (byli to posvěcení a pomazaní kněží) a když začali hrát a zpívat,tak nepřátelské vojsko propadlo panice a rozprchlo se.
Atd.

Hudba je nějak prolnutá s místem odkud je Bůh a s duchovním,neviditelným světem.
Chci jen připomenout,že když hrají a chválí pomazaní lidé,mění to duchovní klima a zlý duchové odstupují a přichází úleva pro lidi.
Hudba a chvály mají moc.
Nechci to nějak přeceňovat a klást na to přehnaný důraz,ale přijde mi,že to někdy v církvi podceňujeme.
Není to jen si zazpívat nějaké "oblíbené" písničky,nebo to,že jen tak nechat hrát hudebníky je ztracený čas...
Využijte pomazaných hudebníků a vedoucích chval v církvi,mají tam své místo.
Dovolte jim,aby mohli být svobodní a nechali se vést Božím duchem k tomu k čemu je bude chtít použít.
Pokud máte nějaké pomazané hudebníky a vedoucí chval dejte jim prostor.
Bude to přinášet úlevu,Boží ruka bude nad vámi,budete možná upadat do prorockého "vytržení" a bude to měnit duchovní klima nad Vámi,zlý duchové budou odstupovat.

Je zajímavé,kolik lidí včetně křesťanů si v dnešní době stěžuje na různé stresy a tlaky.
Někteří z nich se dokonce ocitnou na psychiatrii.Tam je jedna z terapií,terapie hudbou.
Je to jen to o čem mluvím-že ta zkušenost tady je,hudba má terepeudické účinky a je prolnutá s duchovním světem..
Tento svět je pod velkým "tlakem" zla a hříchu a to přináší všechno toto sevření,které je na lidech.
Normální světská hudba,už nás ale moc neuklidní,může se nám líbit,můžeme si ji i užít,ale pokud v ní není Bůh nepřinese tu úlevu o které tady mluvím.
Co ale pozoruji poslední dobou u nás ve sboru i celé církvi je,že pomazaná hudba,chvála a uctívání přináší lidem úlevu aspoň na nějaký čas.
A to není k zahození...
Ježíš o tom mluvil,když citoval Izajáše 61 ...dám vám místo ducha sevření závoj chvály...
Je to zajímavé téma,aspoň pro mě-určitě jsme ho zatím nevyčerpali.

Petr

Stvořitel nebe a země

22. října 2011 v 18:24 | Petr Zika
V Bibli je několik výzev,že máme chválit Boha za Jeho dílo stvoření.
On je Tvůrce a Pán nebe a země a všech věcí.
Letos na konci léta jsem byl na pár dní na dovolené na jihu Chorvatska a uvědomil jsem si,jak je to důležité,že Bůh pro nás stvořil zemi.
V knize Genesis je že na počátku byli jen vody-asi oceány.
Ty jsou nádherné,je to velkolepé dílo Stvořitele.
V hlubinách oceánů a moří se skrývá tajemství,které objevujeme a odhalujeme dodnes - tajemný život,který odráží Boha.
Bůh ale člověka postavil na zem,kterou pro něho stvořil .
Jednou jsem viděl film "Vodní svět" a bylo to o tom,že svět byl znovu zaplaven a lidé tak moc toužili aspoň po kousku země.
Bez země nemůžeme normálně žít.
Když jsem plaval a "šnorchloval" v Jadranském moři byla to nádhera,je tam opravdu čisté a modré moře,ale po nějakém čase jsem chtěl přirozeně ven na břeh,na zem.
Když jsem doplaval na břeh,tak jsem se cítil bezpečněji.
A tehdy jsme si to uvědomil-jak je to důležité,že pro nás Bůh stvořil zemi.
Je to tak dobré vzdávat mu chválu-říká žalmista,je to dobré chválit Ho i za to že stvořil zemi,být vděčný i za to.
Když čtu žalmy,tak mi to někdy nedochází,že On je Pánem a Stvořitelem nebe a země a jak je to pro nás důležité,že máme místo k přebývání-až tady u moře mi to došlo.
Teď Ho můžu opravdově a živě chválit s novým zjevením i jako Stvořitele země,v údivu nad Jeho moudrostí,nad Jeho péčí a starostí s člověkem.
Je dobré mít tyto věci "prožité",protože ony pak občerstvují naši chválu.
Ze života vychází opravdovost.

Petr


Akce "restart" v Mikulově

21. října 2011 v 19:45 | Petr Zika
Nedávno jsme byli s "jiným rytmem" na akci "restart" v Mikulově.
Byla to konference mládeže (v ECM Mikulov).
Tato konference trvala několik dní a mi jsme přijeli na poslední večer.Hned jak jsme dorazili bylo vidět na tvářích těch mládežníků nové povzbuzení,byla cítit všudepřítomná radost z nového povzbuzení, víry,nové vášně a touhy,obnovení vztahu.
Bylo super slyšet svědectví o Božím doteku,se kterými se tam mládežníci sdíleli.
Hned od začátku se nám dobře "vešlo" společně do chval.
Ten večer sloužil Marek Prosner z KS a rozdělil ho na dvě části.
Po nějakém čase,kdy jsme chválili a vyvyšovali Krále slávy začal kázat na téma Skutky 1 kapitola o Duchu svatém a zoufalé potřebě Ducha vatého.
Vnímali jsme to napětí ve vzduchu-napětí té touhy po Duchu svatém a Jeho přítomnosti,to kdy po nějakých dnech strávených v Boží blízkosti a sycením Božím slovem vyrostla touha a nové očekávání i s vírou.
Po slově jsme hned vstoupili do uctívání,kde Marek sloužil těm,kterých se očividně dotkl Bůh a nebo kteří si přišli pro modlitbu.
Bylo to úžasné propojení služebníků,kteří jsou na "jedné vlně",slouží společně v jednom duchu,vedení Duchem svatým.
Chváliči spolu s vedoucím.
Při uctívání (i uctívání na nástroje) se "uvolňují" duchovní dary,dar modlitby,proroctví,slova zjevení a poznání atd.
Je to úžasné propojení rovnocenných partnerů,služebností a obdarování.
Jsme vždy s klukama nadšení když můžeme sloužit takto společně a můžou být propojené tyto obdarování,kdy nejsme jen jako "výplň" programu,ale právoplatní partneré-spoluslužebníci.
Nejde nám s klukama o to být na super místech,velkých akcích,jde nám o to být tam kde je dán Duchu svatému prostor.

PetrNaše videa na youtube

21. října 2011 v 18:54 | Petr Zika
http://www.youtube.com/watch?v=0FQ5EWCd9sk&feature=related

Tady máte odkaz na youtube,kde máme s "jiným rytmem" nějaká videa.
Tohle je z koncertu YC 2011 na Slovensku a je tam celý koncert očíslovaný tak jak šli písně po sobě.
Není to super kvalita,ale je tam aspoň trochu zachycená ta atmosféra uctívání pro ty,kteří mají uctívání rádi.
A taky je tam spoň trochu v praxi něco z toho o čem tady píšu teoreticky...

Petr

K minulému tématu...

21. října 2011 v 18:37 | Petr Zika
Jak jsem psal v Ps minulého článku,že stojí zato se k tomuto tématu vracet,tak jsem narazil na nějaké biblické verše,které se k tomu vztahují a jsou vystižné:
Žalm 6:3,4 ..."Smiluj se nade mnou,Hospodine,neboť jsem zemdlený!Uzdrav mě,Hospodine,má duše je velmi vyděšená."
Král David tady volá k Bohu o pomoc,říká,že už nemá sílu-je zemdlený a to je docela dobré proto,aby mohl přijít na řadu Duch svatý.
Řím 8:26 ..."Duch přichází na pomoc naší slabosti..."
Duch svatý nám přichází na pomoc když jsme slabí a dokážeme si přiznat,že bez Něho nic dobrého a důležitého nevykonáme,nebo že na to prostě nemáme...
Nejvíc se můžeme "napojit" na Ducha svatého a Jeho vedení a pomoc při naší službě,když můžeme vyznat,že na to sami nemáme a že to bez Boží pomoci nezvládneme.
Potřebujeme být totiž "přirozeně nadpřirození",abychom mohli stahovat nebe na zem.
Pokud budeme stále v sobě silní,nebude nám moct Duch svatý tak posloužit,jako když budeme zemdlení-to znamená,že se nebudeme spoléhat na vlastní sílu,moudrost,schopnosti a dary,nebo i nějaké zkušenosti i když to všechno není samo o sobě špatné.
Jan 6:63 ..."Duch je ten,který obživuje,tělo nic neznamená..."
To znamená,že tělesný způsob myšlení,tělesná síla,ve výkladu Bible-neprospívá,to co je jen z těla,jen z lidské síly a moudrosti a schopnosti.
Jen Duch je život a oživuje.
Jsou to věci,které se musíme učit a vstupovat do nich a to nejen vedoucí chval.
Máme ale úžasné zaslíbení pomoci od Boha.
Ezechiel 36:26,27 ..."Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra.Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité.Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím,že budete žít podle mých ustanovení..."
Ap. Pavel o tom pojednává v celé 8 kapitole Římanům o našem propojení s Duchem Božím.
Pavel taky říká Timoteovi (2 Tim 1:14) aby něco dělal s: "S pomocí Jeho Ducha,který v nás bydlí..."
Musíme se učit využívat této nadpřirozené pomoci a života,který nám byl dán k dispozici.

hezké dny

Petr